מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » שמואל

שמואל - פרק י"ט

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ