מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » יונה

יונה - הקדמה לספר יונה

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ