מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » יחזקאל

יחזקאל - פרק ל"ד

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ