מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » יהושע

יהושוע - פרק י"ב

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ