מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » סוגיות אקטואליות בהלכה

המונדיאל הספורט לפי התורה והמצווה

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר