מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » הפטרות ימים נוראים

הפטרת היום השני של ראש השנה - הבן יקיר לי אפרים

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור