מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » הפטרות ימים נוראים

הפטרת שבת שובה

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור