מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הנצרות

שימוש בתאריך לועזי

ע"י: הרב יגאל חבשוש