מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » סיום סוף זמן חורף

סוף זמן חורף - סיום מסכת גיטין ומעמד הסיומים מסורתי

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ