מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה

ע"י: הרב קלמן בר