מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תפילה

חיזוק לתפילה - מזמור ק"נ

ע"י: הרב ארי קוטלר