מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » שבת

שביבי למדנות בדף יומי - מסכת שבת דף מט

ע"י: הרב ישי הורן