מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

תוספת כתובה - הרה"ג אוריאל לביא שליט"א אב בית הדין בירושלים

ע"י: הרב אוריאל לביא