מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

תקפם של קידושי הקראים - הדיין הרב ציון לוז שליט"א | שיעור כללי במסכת קידושין

ע"י: הרב ציון לוז