מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

אשוויי שטרא עדי חתימה ומסירה - הדיין הרב ציון לוז שליט"א

ע"י: הרב ציון לוז