מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

הרב הראשי לישראל הרה"ג דוד לאו שליט"א - בסיס לדבר האסור

ע"י: הרב דוד לאו