מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

קפה נמס בשבת - מו"ר רה"י הרב ברוך וידר שליט"א | שיעור כללי במסכת שבת

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר