מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

הלכות מוקצה - הרב י"צ רימון שליט"א

ע"י: הרב יוסף צבי רימון