מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

יחסו של שפת אמת לציונות - הרב ראובן רז שליט"א

ע"י: הרב ראובן רז