מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

יחסו של הגרי"ד סולוביצ'יק זצ"ל למדינת ישראל - הרב ישי הורן שליט"א

ע"י: הרב ישי הורן