מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

שיחה לקראת תשעה באב מו"ר הרב יעקב כץ שליט"א בישיבת נתיב אריה

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ