מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

4 המינים הלכה ומעשה - הרב מנחם בורשטיין - מהיכל ישיבת הכותל

ע"י: הרב מנחם בורשטיין