מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

"העוסק במצווה פטור מן המצווה" - שיעור כללי - מו"ר הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר