מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום הכיפורים

וידוי? הרי רבש"ע יודע כל הנסתרות? - ערב יום הכיפורים

ע"י: הרב יגאל חבשוש