מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » פסחים

[כד' אדר] לימוד מסכת פסחים, פרק ערבי פסחים (5) דף קט -גפ"ת, הרב אהרון מורה

ע"י: הרב אהרון מורה