מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » פסחים

לימוד מסכת פסחים פרק ערבי פסחים דף קיד (6) הרב אהרון מורה

ע"י: הרב אהרון מורה