מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » סיומים

מעמד סיום הש"ס בישיבת הכותל- ה'תש"פ

ע"י: כללי