מאגר תורני

מבית מדרשינו » גדולי ישראל » ראשונים

פשוט שו"ת - מוצש"ק פרשת וארא מפי הרב טוביה ליפשיץ - הרשב"א

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ