מאגר תורני

מבית מדרשינו » גדולי ישראל » ראשונים

פשוט שו"ת - מוצש"ק פרשת ויחי מפי הרב טוביה ליפשיץ - רש"י - רבינו שלמה יצחקי

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ