מאגר תורני

מבית מדרשינו » גדולי ישראל » ראשונים

פשוט שו"ת - מוצש"ק פרשת וישב מפי הרב טוביה ליפשיץ - הר"י מיגאש

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ