מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

שיחה לקראת יום ירושלים | לבניינה של תורה חלק רצ"ו - מו"ר הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר