מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

שיעור לפרשת דברים (שבת חזון) - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל