מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
מועדים וזמנים » פרשת פרה

שיחה לפרשת ויקהל פקודי- פרה - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל