מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

שיחה לפרשת נצבים-וילך - מו"רהרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל