מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » הספדים

שידור חי -הודעה על פטירתו של מו"ר הרב הדרי זצוק"ל

ע"י: כללי