מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » הספדים

שיחה לפרשת בהר - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א ודברי חיזוק וניחום לזכר מו"ר הרב ח"י הדרי זצ"ל

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל