מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

אורות ארץ ישראל - פסקה ו' חלק 1 - "מפני שהיה כבר". שפעת הקדש, שהותחלה בארץ ישראל"

ע"י: הרב יוסף קלנר