מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » סיומים

הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו בסיום ש"ס בישיבת הכותל של החייל דביר כהן נ"י

ע"י: הרב דוד לאו