מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

יום ירושלים של תורה בבית המדרש של ישיבת הכותל תשע"ז

ע"י: כללי