מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » ימים נוראים

שבת ויוה"כ - מו"ר הרב ח"י הדרי שליט"א |ערב בוגרים הכנה ליוה"כ

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי