מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » כללי

מעלת הישיבה - מו"ר רה'י הרב ברוך וידר שליט"א | פתיחת זמן חורף

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר