מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

חובתו של התלמיד - מו"ר רה"י הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר