מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

הרב משה צבי נריה זצ"ל וחלוציות בתפילה - מו"ר רה"י הרב ברוך וידר שליט"א | לבניינה של תורה חלק שי"ד

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר