מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

תורת ישראל, תורה של חסד - לבניינה של תורה חלק שמ"ה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר