מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

שיעור כללי - ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א - מהיכל ישיבת הכותל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר