מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

לבניינה של תורה - ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א - מהיכל ישיבת הכותל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר