מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

שיחה לקראת שבת קודש | מו"ר הרב וידר | ערב שבת פרשת וארא

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר