מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » בבא מציעא

שיעור כללי בבא מציעא - דין תשלומים בשומרים - הדיין הרב ציון לוז שליט"א

ע"י: הרב ציון לוז