מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

מעלת לימוד תורה לשמה - לבניינה של תורה חלק שצ"א - מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר