מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » הספדים

שיחת רה"י לפני היציאה ללוויית גדול ומנהיג הדור הרה"ג הרב אהרון לייב שטיינמן זצ"ל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר